ZARZĄDZENIE NR 1/2020/2021

Dyrektora III Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Sosnowcu w sprawie wprowadzenia procedury bezpieczeństwa w celu zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły obowiązującej na terenie III PLO.

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910), w zw. z art. 8a ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 

Wprowadza się procedury bezpieczeństwa w celu zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły obowiązująca na terenie III PLO

§ 2.

Procedura obowiązuje od dnia 1 września 2020 r. do odwołania.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Podpisał

Dyrektor

dr August Lecyk

Ogólne zasady organizacji pracy
III PLO wznawia funkcjonowanie z uwzględnieniem wytycznych MEN, GIS, MZ dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek.
Do budynku szkoły mogą wchodzić tylko osoby zdrowe, bez objawów chorobowych, które nie przebywają na kwarantannie oraz nie maja kontaktu z osobami chorymi i przebywającymi na kwarantannie bądź w izolacji domowe.
Ograniczone zostaje przebywanie w szkole osób z zewnątrz, zaleca się kontakt telefoniczny lub mailowy.
W przypadku konieczności kontaktu bezpośredniego osoby z zewnątrz są zobowiązane do stosowania środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, korzystanie z płynu do dezynfekcji rąk.
Osoby z zewnątrz mogą przebywać tylko w części korytarza prowadzącej do sekretariatu, w pozostałych częściach budynku tylko za zgodą dyrektora szkoły.
Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej (m.in. maseczki, rękawiczki), zdejmowany z zachowaniem ostrożności, należy wyrzucić do pojemnika-kosza wyposażonego w worek.
Sale, w których odbywają się zajęcia, korytarze są porządkowane i dezynfekowane co najmniej raz dziennie, wietrzone co najmniej raz na godzinę.
II. Organizacja zajęć w szkole – informacje dla rodziców i uczniów

Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych, bez podwyższonej gorączki, bólu mięśni, utraty węchu lub smaku oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
W przypadku wątpliwości możliwe jest dokonanie pomiaru temperatury przy pomocy termometru bezdotykowego (w celu dokonania pomiaru temperatury ciała ucznia należy uzyskać zgodę rodziców lub opiekunów, jednak w przypadku niewyrażenia takiej zgody szkoła zastrzega sobie możliwość nieprzyjęcia ucznia na zajęcia).

Jeśli uczeń (lub członek rodziny zamieszkujący razem z uczniem) ma dolegliwości ze strony układu oddechowego, ból mięsni , podwyższoną temperaturę nie powinien przyjść do szkoły. W takim przypadku należy skontaktować się z lekarzem i stosować się do jego zaleceń.
Rodzic/opiekun prawny ucznia jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania dyrektora szkoły drogą telefoniczną, mailową o potwierdzonym zachorowaniu na COVID-19 dziecka lub jakiegokolwiek innego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym.
4. Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania dyrektora szkoły o objęciu kwarantanną z powodu COVID-19 dziecka lub jakiegokolwiek członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym

5. Należy regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny; powinno się unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem, nie podawać ręki na powitanie. Powinno się zwrócić uwagę na prawidłowy sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

6. Do szkoły uczniowie przychodzą (są przyprowadzani) o wyznaczonych godzinach. Przed lekcjami, w czasie przerw, w łazienkach dążą do zachowania dystansu społecznego min. 1,5 m. od innych.

7. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

Opiekunowie odprowadzający uczniów mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, dotyczy to tylko przedsionka szkoły oraz korytarza przy szatni zachowując zasady:
1 opiekun z uczniem,
dystansu od kolejnego opiekuna i pracownika szkoły min. 1,5 m,
opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk).
Uczniowie wchodzą do szkoły w maseczkach, natychmiast po wejściu dezynfekują ręce, w części wspólnej- korytarz, łazienki przebywają w maseczkach, mogą je zdjąć po zajęciu miejsca w klasie.
Każda klasa ma swoją salę, w której będą się odbywały lekcje, a każdy uczeń będzie miał wyznaczone miejsce w odległości ok. 1,5 m. od innych.
Podczas przerw na korytarzach uczniów i dyżurujących nauczycieli obowiązuje noszenie maseczek. Jeśli pogoda będzie odpowiednia, uczniowie przerwy spędzają na dworze na terenie szkolnym.
Ze względu na konieczność zapewnienia szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia, rodzice proszeni są o przekazanie szkole co najmniej dwóch sposoby skutecznego kontaktu (telefony, maile, komunikator internetowy itp.); w razie zmian zobowiązani są do uaktualnienia danych.
Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel uczeń zostanie odizolowany w specjalnym pomieszczeniu, w którym zapewniona będzie odległość min. 2 m od innych osób. Nauczyciel, za zgodą rodzica, może zmierzyć temperaturę w trakcie zajęć. Rodzice ucznia zostaną niezwłocznie powiadomieni o konieczności odebrania ucznia ze szkoły.
W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. Nauczyciele zostają zobowiązani do zwracania uwagi uczniom na konieczność regularnego mycia rąk, szczególnie po przybyciu do szkoły, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu
Każdy uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
Każde złe samopoczucie uczeń powinien zgasić nauczycielowi . Szkoła dysponuje termometrem bezdotykowym, który znajduje się w sekretariacie.
Śniadanie uczniowie będą mogli zjeść w czasie długiej przerwy w klasie. Szkoła nie zapewnia wody do picia. W szkole nie ma automatów z żywnością.
Organizacja zajęć w szkole – informacje dla pracowników
Pracownicy szkoły powinni zwracać szczególną uwagę na profilaktykę zdrowotną i dołożyć wszelkich starań, by chronić siebie, uczniów i innych pracowników przed zarażeniem.
Maseczki winny być używane w kontaktach z rodzicami z zachowaniem dystansu odległości oraz w kontaktach z osobami z zewnątrz.
Podczas wykonywania czynności służbowych, wykonywanych bez kontaktu z osobami z zewnątrz, maseczkę można zdjąć, nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa.
Środki ochrony osobistej wielokrotnego użytku jak: przyłbice, fartuchy i inne należy dezynfekować zgodnie z zaleceniem producenta, maseczki wielokrotnego użytku należy uprać w temperaturze co najmniej 60 stopni i wyprasować.
Każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznego informowania dyrektora szkoły o zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo uczniów oraz pracowników w zakresie szerzenia się COVID-19.
Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp.
Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
Nauczyciel zobowiązany jest zwracać uwagę uczniom na konieczność regularnego mycia rąk, szczególnie po przybyciu do szkoły, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.
W razie wystąpienia niepokojących objawów nauczyciel może zmierzyć uczniowi temperaturę.
Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
IV. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły
Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji domowej.
W szkole jest pomieszczenie wyposażone w środki ochrony i płyn dezynfekujący, w którym można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych
W przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej pracownik powinien pozostaw domu i skontaktować się z lekarzem, a w razie pogorszenia stanu zdrowia zadzwonić pod nr 112 lub 999.
W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną).
Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego *.
* Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.