Środowiskowe centrum zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży

Świadczenia zdrowotne udzielane są w ramach realizacji projektu: „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców Będzina, Dąbrowy Górniczej, Mysłowic i Sosnowca” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Oś Priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.1 Innowacje Społeczne.

W związku z nowo powstałym Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży z siedzibą w Sosnowcu, przy ul. Piłsudskiego 9, informujemy o możliwości skorzystania z bezpłatnej pomocy psychologicznej dla uczniów Państwa szkoły, mieszkających na terenie miast: Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Będzin, Mysłowice.
Oferta jest bezpłatna, skierowana dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia oraz ich rodzin. Wizyta w naszym Centrum może odbyć się wyłącznie po uprzednim telefonicznym kontakcie z Infolinią, wykonanym przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka. Zapraszamy wszystkich, którzy potrzebują pomocy, wsparcia bądź konsultacji w obszarze zdrowia psychicznego.

Każdorazowo weryfikacji przyjęcia będą dokonywali: Infolinia i Zespół Pierwszego Kontaktu. Każdy potrzebujący może uzyskać u nas wsparcie w zakresie diagnozy, terapii bądź informacji na temat specjalistycznych placówek zajmujących się daną problematyką.

Nasze działania nie są skierowane dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem (prowadzimy diagnozę nie terapię), uzależnieniem od substancji psychoaktywnych, demoralizacją i ciężkimi zaburzeniami zachowania.

Adres: 41-200 Sosnowiec, Piłsudskiego 9
Telefon infolinii: 532- 560- 020 lub 532- 560- 021
Godziny pracy Centrum: poniedziałek- piątek 8:00- 20:00

Podstawa prawna:
Art.26, 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej oraz art.146 ust.1, art.147-150, 151 ust. 1,2,4,5, art. 152,153 i 154 ust. 1-6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.