Procedury bezpieczeństwa w celu zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły obowiązująca na terenie III PLO

Dyrektora III Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Sosnowcu w sprawie wprowadzenia procedury bezpieczeństwa w celu zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły obowiązującej na terenie III PLO.

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910), w zw. z art. 8a ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Traci moc Zarządzenie dyrektora nr1/ 2020/2021

§ 2.

Wprowadza się procedury bezpieczeństwa w celu zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły obowiązująca na terenie III PLO

§ 3.

Procedura obowiązuje od dnia 1 września 2021 r. do odwołania.

§ 4.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Podpisał
Dyrektor
dr August Lecyk