Nauczanie hybrydowe

Od dnia 19 października 2020 roku w III PLO zostaje wprowadzone nauczanie hybrydowe.
1. Uczniowie szkoły zostają podzieleni na dwie grupy:
grupa I: kl. I A., kl I B, kl.I C, kl. II C, kl. II B
grupa II: kl. II A, kl. III.
Grupa I od dnia 19 października do dnia 23 października będzie miała lekcje w szkole.
Grupa II ma w tym czasie lekcje zdalne.
W następnym tygodniu tj. od 26. 10 do 30. 10 grupa I ma lekcje zdalne, a grupa II lekcje w szkole.
I. Zasady obowiązujące podczas nauczania zdalnego.
1. Podstawową formą kontaktu miedzy dyrektorem, nauczycielami, psychologiem szkolnym jest poczta internetowa, komunikator internetowy, rozmowa telefoniczna. Wszyscy są zobowiązani do systematycznego odczytywania wiadomości i odpisywania na nie.
2. Ustala się wykorzystanie do nauczania zdalnego komunikatora skype. Wychowawcy są zobowiązani do uaktualnienia grup klasowych i przedmiotowych. Nowi uczniowie powinni założyć swoje konta i dołączyć do grup klasowych. Możliwe jest również przesyłanie uczniom materiałów za pomocą poczty internetowej, podawanie informacji o przydatnych zasobach Internetu, korzystanie z platform edukacyjnych, dedykowanych szkołom i nauczycielom konkretnych przedmiotów. W szczególnych wypadkach kontakt z uczniem może odbywać się poprzez wiadomości sms i rozmowę telefoniczną.
3.Lekcje odbywają się zgodnie z ustalonym planem dla każdej klasy z uwzględnieniem:
– równomiernego obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,
– zróżnicowania zajęć w każdym dniu,
– możliwości psychofizycznych uczniów,
– zasad bhp obowiązujących podczas pracy z urządzeniami elektronicznymi,
– łączenia przemiennego kształcenia z użyciem ekranu i bez niego.

4. Ustalone zostaną i podane do wiadomości uczniów i rodziców godziny konsultacji, podczas których nauczyciele są dostępni dla uczniów poza lekcjami w formie uzgodnionej z klasą lub indywidualnie z uczniami.

5. Frekwencja w nauczaniu zdalnym jest ewidencjonowana, ale należy brać pod uwagę możliwość wystąpienia awarii sprzętu lub połączenia internetowego. W takiej sytuacji uczeń/ opiekun powinien o tym poinformować wychowawcę, nauczyciela lub psychologa szkolnego

6. Obowiązki wychowawców klas:
– utrzymywania aktywnego kontaktu z rodzicami i opiekunami, informowania ich o postępach uczniów, ich aktywności na zajęciach zdalnych. Kontakt może odbywać się z wykorzystaniem wiadomości pocztowej, wiadomości sms, rozmowy telefonicznej. Występujące w tym zakresie trudności należy zgłaszać psychologowi szkolnemu, dyrektorowi;
– reagowania na problemy zgłaszane przez rodziców lub uczniów,
– kontaktowania się na bieżąco z nauczycielami przedmiotów w celu monitorowania postępów w nauce i zachowaniu uczniów,
– wspierania uczniów, motywowania ich do pracy.

7. Psycholog szkolny w czasie zdalnego nauczania:
– otacza opieką i udziela wsparcia uczniom, którzy mają trudności z adaptacją do nauczania zdalnego,
– prowadzi działania interwencyjne w sytuacjach kryzysowych,
– wspomaga nauczycieli w diagnozowaniu możliwości psychofizycznych uczniów w kontekście nauczania zdalnego,
– koordynuje zajęcia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych ze specjalistami,
– służy swoja pomocą i wsparciem uczniom, rodzicom i nauczycielom.

8. Zasady komunikowania się nauczycieli z rodzicami w systemie nauczania zdalnego. Nauczyciele w czasie trwania trybu zdalnego są zobowiązani do utrzymywania stałego kontaktu z rodzicami. Kontakty nauczycieli z rodzicami powinny odbywać się z wykorzystaniem następujących narzędzi: poczty elektronicznej e-maili, telefonów komórkowych i stacjonarnych, komunikatorów takich jak WhatsApp, Messenger.
Kontaktując się z rodzicami należy określić i podać do ich wiadomości sposoby oraz czas, kiedy nauczyciel jest dostępny dla rodziców.

9. Szczegółowe warunki weryfikowania wiedzy, informowania o postępach oraz otrzymanych ocenach.
Postępy uczniów są monitorowane na podstawie bieżących osiągnięć w pracy zdalnej (nauczanie w czasie rzeczywistym) lub na podstawie wykonanych m.in.: ćwiczeń, prac, quizów, projektów, zadań w czasie odroczonym (nauczanie w czasie odroczonym).
Nauczyciel może wymagać od uczniów wykonania określonych poleceń, zadań, prac, projektów umieszczonych w Internecie, np. na zintegrowanych platformach edukacyjnych lub poprosić o samodzielne wykonanie pracy w domu i udokumentowanie jej, np. w postaci zdjęcia przesłanego drogą mailową.
Uczeń ma prawo skorzystać z konsultacji, porad i wskazówek nauczyciela do wykonania zadania w formach i czasie określonych wcześniej przez nauczyciela.
Nauczyciel informuje ucznia o postępach w nauce i otrzymanych ocenach podczas bieżącej pracy lub po jej zakończeniu w sposób wcześniej ustalony przez nauczyciela (np. poprzez e-mail, lub komunikatory społeczne).
Nauczyciel informuje rodzica o postępach w nauce dziecka i otrzymanych przez niego ocenach w sposób wcześniej ustalony przez nauczyciela (np. poprzez e-mail, telefon lub komunikatory społeczne).
Nauczyciel na bieżąco informuje rodzica o pojawiających się trudnościach w opanowaniu przez ucznia wiedzy i umiejętności, wynikających ze specyfiki nauczania na odległość (np. poprzez e-mail, lub komunikatory społeczne).

10. Szczegółowe warunki oceniania wynikające ze specyfiki nauczania na odległość
Podczas oceniania pracy zdalnej uczniów nauczyciele uwzględniają ich możliwości psychofizyczne do rozwiązywania określonych zadań w wersji elektronicznej.
Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie mogą mieć wpływu czynniki związane z ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego i do Internetu.
Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania zdalnego ze względu na ograniczony dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu, nauczyciel ma umożliwić mu wykonanie tych zadań w alternatywny sposób.
Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania zdalnego ze względu na swoje ograniczone możliwości psychofizyczne, nauczyciel ma umożliwić mu wykonanie tych zadań w alternatywny sposób.
W czasie pracy zdalnej nauczyciele wystawiają oceny bieżące za wykonywane zadania, w szczególności za: quizy, rebusy, ćwiczenia, projekty, wypracowania, notatki i in.
Nauczyciele w pracy zdalnej mogą organizować kartkówki, testy, sprawdziany ze szczególnym uwzględnieniem możliwości samodzielnego wykonania pracy przez ucznia.
Nauczyciele w pracy zdalnej mają obowiązek udzielenia dokładnych wskazówek technicznych, jak zadanie z wykorzystaniem narzędzi informatycznych powinno zostać wykonane.
Nauczyciele w pracy zdalnej wskazują dokładny czas i ostateczny termin wykonania zadania, określając jednocześnie warunki ewentualnej poprawy, jeśli zadanie nie zostało wykonane w sposób prawidłowy lub zawiera błędy.

11. Szczegółowe warunki organizacji zdalnego nauczania dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Zajęcia z zakresu pomocy psychologicznej koordynują w szkole psycholog szkolny i wicedyrektor.
Zajęcia w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej, w tym zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia ze specjalistami, z psychologiem szkolnym odbywają się zgodnie z ustalonym, w porozumieniu z rodzicami i uczniami, planem i formie (poprzez komunikator, rozmowę telefoniczną).
Specjaliści na bieżąco kontaktują się z nauczycielami, psychologiem szkolnym, dyrektorem w celu wymiany informacji, spostrzeżeń.
Programy nauczania dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego powinny zostać przeanalizowane i dostosowane je w taki sposób, aby móc je zrealizować w sposób zdalny.
Podstawą modyfikacji programów powinny stać się możliwości psychofizyczne uczniów do podjęcia nauki zdalnej. Szczególną uwagę należy zwrócić na zalecenia i dostosowania wynikające z dokumentacji stworzonej w ramach udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom.
Modyfikacje powinny zostać przedstawione dyrektorowi szkoły.

Jeśli uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi lub uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nie jest w stanie zrealizować programu w sposób zdalny, należy wskazać alternatywną formę realizacji zajęć.
Dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego organizuje się zdalne konsultacje.
Konsultacje mogą odbywać się online w czasie rzeczywistym lub w czasie odroczonym: na zasadzie kontaktu mailowego i/lub poprzez np. komunikator społecznościowy.
O formie oraz czasie konsultacji decyduje nauczyciel lub specjalista, informując wcześniej o tym fakcie dyrektora szkoły/placówki.
Harmonogram konsultacji zostaje udostępniony uczniom i rodzicom drogą mailową.

W zajęciach wymagających aktywności fizycznej generalną zasadą jest wybieranie ćwiczeń odpowiednich do możliwości i sprawności uczniów, prowadzenie zajęć wychowania fizycznego za pośrednictwem ustalonej w szkole platformy wykorzystywanej do zdalnego nauczania, prowadzenie zajęć z wykorzystaniem propozycji zdalnych lekcji wychowania fizycznego dostępnych w sieci, przesyłanie uczniom zestawów ćwiczeń do wykonania w domu, które umożliwiają zachowanie zdrowia i sprawności fizycznej, zamieszczanie filmów instruktażowych dotyczących różnorodnych ćwiczeń, korzystanie z aplikacji internetowych do pomiaru aktywności fizycznej,