Dofinansowanie do zakupu podrczników

Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem nr 463 Prezydenta Miasta Sosnowca, można już składać wnioski do dyrektora szkoły o przyznanie dofinansowania do zakupu podręczników w roku 2023 wg załączonego wzoru (w informacjach) Równocześnie informujemy, że po złożeniu wniosku można już dokonywać zakupu podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych.
Przypominamy, że książki kupujemy na faktury imienna wnioskodawcy/wnioskodawczyni.

Pomoc dla niepełnosprawnego ucznia udzielana jest na WNIOSEK opiekuna ucznia lub pełnoletniego ucznia

Przy czym za opiekuna ucznia rozporządzenie wskazuje zamknięty katalog osób:
rodziców ucznia, prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorów regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych oraz opiekunów faktycznych w rozumieniu ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2023 r. poz. 810). tj. (opiekun faktyczny dziecka – oznacza to osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka)

Wniosek musi zawierać:

1) imię (imiona) i nazwisko ucznia oraz adres jego zamieszkania;

2) nazwę i adres siedziby szkoły oraz klasę, do której uczeń będzie uczęszczał odpowiednio w roku szkolnym 2023/2024;

3) imię (imiona) i nazwisko osoby składającej wniosek oraz adres jej zamieszkania, a w przypadku wniosku składanego przez:

a) dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej i dyrektora regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej – adres siedziby tej placówki,

b) nauczyciela lub pracownika socjalnego – adres siedziby podmiotu będącego jego miejscem pracy;

4) datę wydania i numer orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia,

Do wniosku o udzielenie pomocy, składanego przez nauczyciela, pracownika socjalnego lub inną osobę za zgodą opiekuna ucznia albo pełnoletniego ucznia, dołącza się tę zgodę.

Dyrektor szkoły sporządza listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy i przekazuje ją prezydentowi miasta. Lista uczniów, zawiera imię (imiona) i nazwisko ucznia, nazwę i adres siedziby szkoły oraz klasę, do której uczeń będzie uczęszczał odpowiednio w roku szkolnym 2023/2024,

Osoba, która jest wnioskodawcą dokonuje zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego lub materiałów ćwiczeniowych dowodem zakupu jest faktura VAT wystawiona imiennie na wnioskodawcę, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie tych podręczników lub materiałów. Do dowodu zakupu dołącza się informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego lub materiałów ćwiczeniowych wyłącznie w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych

w latach 2023–2025.

Dyrektor szkoły prowadzonej przez gminę zwraca opiekunowi ucznia albo pełnoletniemu uczniowi koszt zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego lub materiałów ćwiczeniowych do wysokości pomocy, po przedłożeniu dowodu zakupu tych podręczników lub materiałów.

W przypadku innych szkół zwrotu kosztów zakupu opiekunom ucznia albo pełnoletniemu uczniowi dokonuje Prezydent miasta.

Wzorem lat poprzednich proszę o rozpropagowanie programu wśród opiekunów i uczniów.

Reasumując: pomoc jest udzielana na wniosek uprawnionych przez Rozporządzenie osób i musi nastąpić w formie zwrotu środków na rachunek bankowy wnioskującej osoby, po spełnieniu wszystkich warunków.

W razie wątpliwości pytania szkoła służy pomocą.