Zdalne lekcje kilka wskazówek

Uczeń ma prawo do:
• udziału we wszystkich zajęciach przewidzianych w planie lekcji;
• konsultacji z nauczycielami, zgodnie z obowiązującym planem
• klasyfikacji semestralnej lub/ i rocznej na podstawie pracy na zajęciach stacjonarnych,
on-line
Uczeń ma obowiązek:
• systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach on-line (nauczyciele monitorują
frekwencję uczniów na lekcjach; nieobecności zgłaszają wychowawcy klasy);
• punktualnie logować się na zajęcia
• terminowo wykonywać zlecone zadania;
• brać uczciwy udział w wskazanych przez nauczyciela formach pracy
• zgłaszać wychowawcy brak możliwości technicznych uczestnictwa w zajęciach.
Uczeń powinien:
• przed lekcją przygotować niezbędne pomoce, tj. podręcznik, zeszyt ćwiczeń, itp.;
• znajdować się w pokoju sam, ewentualna obecność osób trzecich nie powinna zakłócać
przebiegu zajęć, osoby te respektują godziny pracy dziecka i nauczyciela;
• pracować w miejscu przeznaczonym do nauki, np. przy biurku;
Podczas zajęć on-line zabrania się:
• nagrywania treści lekcji i rozpowszechniania wizerunku drugiej osoby bez jej zgody;
• używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych w innym celu
niż wykorzystywanie ich do lekcji;
• podszywania się pod tożsamość innych osób
• spożywania posiłków;
• zakłócania toku lekcji;