4 kwietnia 1949 – powstanie NATO

Dnia 4 kwietnia 1949 roku w stolicy Stanów Zjednoczonych, Waszyngtonie, miało miejsce historyczne wydarzenie, gdy dwanaście państw zdecydowało się podpisać traktat północnoatlantycki, co ostatecznie zaowocowało powstaniem Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, znanej jako NATO. Ten akt podpisania był kluczowym krokiem w kierunku zacieśnienia współpracy i wzmacniania bezpieczeństwa na arenie międzynarodowej.

Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego, powszechnie znana jako NATO (z ang. North Atlantic Treaty Organization) lub Sojusz Północnoatlantycki (z fr. Organisation du traité de l’Atlantique nord – OTAN), jest międzynarodową organizacją polityczno-wojskową, której początki sięgają podpisania Traktatu północnoatlantyckiego 4 kwietnia 1949 roku. Traktat wszedł w życie 24 sierpnia 1949 roku, a od tego czasu NATO pełni kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa i stabilności na arenie międzynarodowej.

Pierwotnym celem powstania NATO było zapewnienie obrony militarnej przed ewentualnym atakiem ze strony ZSRR oraz jego państw satelickich, które od 1955 roku były zorganizowane w strukturze Układu Warszawskiego. Wraz z rozpadem Związku Radzieckiego i rozwiązaniem Układu Warszawskiego w 1991 roku, NATO przekształciło swoją rolę, stając się siłą stabilizującą i podejmując działania zapobiegające rozprzestrzenianiu się konfliktów regionalnych. Ponadto, NATO pełni istotną funkcję jako gwarant bezpieczeństwa zewnętrznego dla państw członkowskich.

Fundamentem działania NATO jest zasada kolektywnej obrony, zgodnie z którą napaść zbrojna na jednego z członków traktowana jest jako agresja wymierzona przeciwko wszystkim członkom Sojuszu. Ta zasada solidarności i współpracy jest fundamentem umacniającym bezpieczeństwo i pokój na obszarze objętym działalnością NATO, obejmującym kraje Europy Północnej, Środkowej i Zachodniej, a także Amerykę Północną. Dzięki swej elastyczności i adaptacyjności, NATO nadal pozostaje kluczowym filarem międzynarodowego porządku bezpieczeństwa.