Uwaga: Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu akceptujesz politykę Cookies

Wyprawka szkolna
sobota 01 sierpień 2020 - 13:09:13
Rządowy program o udzielenie pomocy finansowej uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w 2020r
Informujemy, że dnia 25.07.2020r. weszła w życie Uchwała nr 89/2020 Rady Ministrów
z dnia 26 czerwca 2020r. w sprawie Rządowego Programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.
Wsparcie poprzez dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych
i ćwiczeniowych jest jedną z form wyrównywania szans edukacyjnych i podnoszenia jakości kształcenia uczniów niepełnosprawnych, co w konsekwencji oznacza zwiększanie ich szans edukacyjnych.
W zbliżającym się roku szkolnym 2020/2021 ponad 45 tys. uczniów z niepełnosprawnością będzie mogło skorzystać z ww. dofinansowania. Dofinansowanie jest różne dla różnych grup uczniów i wynosić będzie:
Dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla jednego ucznia będzie wynosić: dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy są to uczniowie z niepełnosprawnościami spośród następujących niepełnosprawności: uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym), uczęszczających do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy w roku szkolnym: 2020/2021, 2021/2022 lub 2022/2023 do kwoty 225zł
dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa wyżej, uczęszczających:
 w roku szkolnym 2020/2021 do branżowej szkoły I stopnia lub klasy I branżowej szkoły II stopnia;
 w roku szkolnym 2021/2022 do branżowej szkoły I stopnia lub branżowej szkoły II stopnia;
 w roku szkolnym 2022/2023 do branżowej szkoły I stopnia lub branżowej szkoły II stopnia; do kwoty 390zł
dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami do kwoty 445zł
W sumie na realizację programu zaplanowano 54 mln zł.
W latach 2020–2022 programem będą objęci uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym
z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród wyżej wymienionych niepełnosprawności), posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Szczegółowe informacje w linku: Rządowe wsparcie dla niepełnosprawnych uczniów na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – link MEN
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych
w latach 2020–2022 http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1227
• Załącznik do Uchwały 89/2020 – link

Posted by: dyrekcja  ::   ::  Wersja do druku
WAKACJE
niedziela 05 lipiec 2020 - 16:35:16
Zaczęły się wakacje.
Trochę inne niż te które znamy. pandemia narzuca nam pewne ograniczenia.
Pamiętajcie stosować się do zaleceń GIS, ale szukając wolnego miejsca
nad wodą, pamiętajcie o zasadach bezpiecznego korzystania z kąpielisk.
Liczba utonięć od początku wakacji przewyższa dane z ub. lat.
Za maturzystów trzymamy kciuki, bo oni jeszcze na swoje wyniki czekają, (my też)

Czekamy również na decyzję Prezesa Rady Ministrów w sprawie przyznania stypendium naszemu uczniowi z klasy Ib.

Życzymy zdrowych wakacji i odpoczynku, nabrania sił przed nowym rokiem szkolnym.


Posted by: dyrekcja  ::   ::  Wersja do druku
Zakończenie roku szkolnego
środa 24 czerwiec 2020 - 12:22:12
Przypominamy,że w dniu 25.06 spotykamy się wszyscy na skype w grupie SZKOŁA III PLO godzinie 10 ( na ten czas przerywamy zajęcia i przechodzimy do grupy SZKOŁA III PLO).
Oficjalnie zakończymy rok szkolny 2019/2020. Ustalony zostanie również harmonogram odbioru świadectw w dniu 26.06.
Uczniowie wchodzą do szkoły pojedynczo, w maseczkach rękawiczkach oraz z własnym długopisem do pokwitowania odbioru dokumentu.
Przed wejściem do szkoły jest stolik z płynem wirusobójczym

W trosce o nasze zdrowie unikajmy gromadzenia się przed szkołą.
Posted by: dyrekcja  ::   ::  Wersja do druku
WYTYCZNE DLA MATURZYSTÓW
czwartek 04 czerwiec 2020 - 13:23:28
Wytyczne CKE, MEN, GIS dla maturzystów dotyczące przeprowadzenia
w 2020 r. egzaminu maturalnego.

1.Podstawowe wytyczne dotyczące m.in. tego, kto może przyjść na egzamin, kto może być obecny na terenie szkoły podczas egzaminu oraz zasad korzystania z przyborów podczas egzaminów

1.1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

1.2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca
w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa
w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

1.3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły,
z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

1.4. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:
1) zdający
2) osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy, egzaminatorzy, osoby wyznaczone do przygotowania i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane, inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.
3) pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.
Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione, w tym rodziców/prawnych opiekunów uczniów

1.5. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

1.6. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd.. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

1.7. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

1.8. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.
Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.

1.9. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły
na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia, jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń.

.

2. Środki bezpieczeństwa osobistego.

2.1. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

2.2. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności
w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust
i nosa maseczką) i w rękawiczkach. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.
Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie
co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

2.3. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
2) wychodzi do toalety
3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

2.4. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzorującego, obserwatorzy i inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu,
np. specjaliści z zakresu niepełnosprawności, nauczyciele wspomagający, podczas poruszania się po sali egzaminacyjnej powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu.

2.5. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet
po zajęciu miejsca przy stoliku lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).

.
2.6. Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi zakresami, sesjami lub zmianami egzaminu, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to konieczne – znajdujących się w nich sprzętów.

2.7. Drzwi do szkoły oraz wszystkie drzwi wewnątrz budynku powinny być otwarte, tak aby zdający oraz inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu nie musiały ich otwierać. Wyjątek stanowi egzamin z języków obcych nowożytnych w zakresie zadań na rozumienie ze słuchu, podczas których odtwarzane jest nagranie
z płyty CD, czas, w którym sale egzaminacyjne są wietrzone, tak aby nie tworzyć przeciągów.

2.8. Sale egzaminacyjne należy wietrzyć przed wpuszczeniem do nich zdających, mniej więcej co godzinę w trakcie egzaminu (jeżeli pogoda na to pozwala oraz na zewnątrz budynku nie panuje zbyt duży hałas) oraz po egzaminie, dbając
o zapewnienie komfortu zdających.

2.9. Każdy zdający będzie miał zapewnione miejsce, w którym będzie mógł zostawić rzeczy osobiste – plecak, torbę, kurtkę, telefon itp. W szkole będzie to wydzielona sala. W przygotowanych workach foliowych zdający będą mogli zostawić swoje rzeczy osobiste pod zamknięciem. Osoby oczekujące na odbiór swoich rzeczy powinny zachować odpowiednie środki bezpieczeństwa.
Proponujemy, abyście przynieśli kalkulatory i pozostały sprzęt dopuszczony do użytku w czasie egzaminu już pierwszego dnia i pozostawili w szkole na dni następne. Jeśli zapomnicie, nie będziecie mogli go pożyczyć.

2.10. Na terenie szkoły będzie wyznaczone i przygotowane pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

3. Dodatkowe procedury bezpieczeństwa obowiązujące w dniu egzaminu.

3.1. . Arkusze są rozdawane zdającym przez osoby, które mają założone rękawiczki, oraz mają zakryte usta i nos.

3.2. Przed rozpoczęciem egzaminu zdający zostaną o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim o:
1) zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi,
2) obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej
po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym,
3) niedotykaniu dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką. Chusteczka powinna być natychmiast po użyciu wyrzucona do kosza, a ręce zdezynfekowane. Aby ograniczyć poruszanie się po sali, przygotujemy dla Was na ławkach płyny dezynfekujące i zamykane woreczki, po użyciu chusteczki wrzucacie ją do woreczka, który zamykacie, a ręce dezynfekujecie płynem.
4) konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających
po zakończonym egzaminie.

3.3. Podczas oczekiwania i po zakończeniu egzaminu musicie mieć założone maseczki i zachowujcie między sobą odpowiedni dystans. Wrażeniami po egzaminie podzielcie się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikajcie spotkań w grupie.


3.4 Zdający potwierdzają swoją obecność
na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.

3.5 Numer stolika jest losowany przez przewodniczącego lub członka zespołu nadzorującego w obecności zdającego przy zachowaniu odległości co najmniej 1,5 m.

3.6 Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

4. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u zdającego.


4. 1 Jeżeli zdający przejawia niepokojące objawy choroby, przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego informuje o tym przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, który zapewnia odizolowanie zdającego lub innej osoby przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób. W przypadku zdających pełnoletnich informuje właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zdającego – także pogotowie ratunkowe.
W przypadku gdy stan zdrowia nie wymaga interwencji zespołu ratownictwa medycznego, zdający powinien udać się do domu transportem indywidualnym, pozostać w domu i skorzystać z teleporady medycznej.

4. 2. Zaleca się śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego (www.gis.gov.pl) oraz Ministra Zdrowia (www.gov.pl/web/koronawirus),
a także obowiązujących przepisów prawa.
Posted by: dyrekcja  ::   ::  Wersja do druku
INFORMACJA DLA MATURZYSTÓW
środa 03 czerwiec 2020 - 09:31:27
Maturzyści powinni być w szkole o 8.15 w dniu matur tj. 8, 9, 10 czerwca .
Przypominamy o: dowodach osobistych, czarnych długopisach, kalkulatorach , własnych napojach- butelkowanych, kanapkach.
Maturzyści poprawiający wyniki maturalne powinni mieć ze sobą świadectwo ukończenia liceum.
Posted by: dyrekcja  ::   ::  Wersja do druku
Idź do strony       >>