Uwaga: Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu akceptujesz politykę Cookies

WAKACJE
niedziela 05 lipiec 2020 - 16:35:16
Zaczęły się wakacje.
Trochę inne niż te które znamy. pandemia narzuca nam pewne ograniczenia.
Pamiętajcie stosować się do zaleceń GIS, ale szukając wolnego miejsca
nad wodą, pamiętajcie o zasadach bezpiecznego korzystania z kąpielisk.
Liczba utonięć od początku wakacji przewyższa dane z ub. lat.
Za maturzystów trzymamy kciuki, bo oni jeszcze na swoje wyniki czekają, (my też)

Czekamy również na decyzję Prezesa Rady Ministrów w sprawie przyznania stypendium naszemu uczniowi z klasy Ib.

Życzymy zdrowych wakacji i odpoczynku, nabrania sił przed nowym rokiem szkolnym.


Posted by: dyrekcja  ::   ::  Wersja do druku
Zakończenie roku szkolnego
środa 24 czerwiec 2020 - 12:22:12
Przypominamy,że w dniu 25.06 spotykamy się wszyscy na skype w grupie SZKOŁA III PLO godzinie 10 ( na ten czas przerywamy zajęcia i przechodzimy do grupy SZKOŁA III PLO).
Oficjalnie zakończymy rok szkolny 2019/2020. Ustalony zostanie również harmonogram odbioru świadectw w dniu 26.06.
Uczniowie wchodzą do szkoły pojedynczo, w maseczkach rękawiczkach oraz z własnym długopisem do pokwitowania odbioru dokumentu.
Przed wejściem do szkoły jest stolik z płynem wirusobójczym

W trosce o nasze zdrowie unikajmy gromadzenia się przed szkołą.
Posted by: dyrekcja  ::   ::  Wersja do druku
WYTYCZNE DLA MATURZYSTÓW
czwartek 04 czerwiec 2020 - 13:23:28
Wytyczne CKE, MEN, GIS dla maturzystów dotyczące przeprowadzenia
w 2020 r. egzaminu maturalnego.

1.Podstawowe wytyczne dotyczące m.in. tego, kto może przyjść na egzamin, kto może być obecny na terenie szkoły podczas egzaminu oraz zasad korzystania z przyborów podczas egzaminów

1.1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

1.2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca
w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa
w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

1.3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły,
z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

1.4. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:
1) zdający
2) osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy, egzaminatorzy, osoby wyznaczone do przygotowania i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane, inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.
3) pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.
Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione, w tym rodziców/prawnych opiekunów uczniów

1.5. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

1.6. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd.. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

1.7. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

1.8. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.
Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.

1.9. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły
na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia, jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń.

.

2. Środki bezpieczeństwa osobistego.

2.1. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

2.2. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności
w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust
i nosa maseczką) i w rękawiczkach. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.
Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie
co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

2.3. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
2) wychodzi do toalety
3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

2.4. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzorującego, obserwatorzy i inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu,
np. specjaliści z zakresu niepełnosprawności, nauczyciele wspomagający, podczas poruszania się po sali egzaminacyjnej powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu.

2.5. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet
po zajęciu miejsca przy stoliku lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).

.
2.6. Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi zakresami, sesjami lub zmianami egzaminu, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to konieczne – znajdujących się w nich sprzętów.

2.7. Drzwi do szkoły oraz wszystkie drzwi wewnątrz budynku powinny być otwarte, tak aby zdający oraz inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu nie musiały ich otwierać. Wyjątek stanowi egzamin z języków obcych nowożytnych w zakresie zadań na rozumienie ze słuchu, podczas których odtwarzane jest nagranie
z płyty CD, czas, w którym sale egzaminacyjne są wietrzone, tak aby nie tworzyć przeciągów.

2.8. Sale egzaminacyjne należy wietrzyć przed wpuszczeniem do nich zdających, mniej więcej co godzinę w trakcie egzaminu (jeżeli pogoda na to pozwala oraz na zewnątrz budynku nie panuje zbyt duży hałas) oraz po egzaminie, dbając
o zapewnienie komfortu zdających.

2.9. Każdy zdający będzie miał zapewnione miejsce, w którym będzie mógł zostawić rzeczy osobiste – plecak, torbę, kurtkę, telefon itp. W szkole będzie to wydzielona sala. W przygotowanych workach foliowych zdający będą mogli zostawić swoje rzeczy osobiste pod zamknięciem. Osoby oczekujące na odbiór swoich rzeczy powinny zachować odpowiednie środki bezpieczeństwa.
Proponujemy, abyście przynieśli kalkulatory i pozostały sprzęt dopuszczony do użytku w czasie egzaminu już pierwszego dnia i pozostawili w szkole na dni następne. Jeśli zapomnicie, nie będziecie mogli go pożyczyć.

2.10. Na terenie szkoły będzie wyznaczone i przygotowane pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

3. Dodatkowe procedury bezpieczeństwa obowiązujące w dniu egzaminu.

3.1. . Arkusze są rozdawane zdającym przez osoby, które mają założone rękawiczki, oraz mają zakryte usta i nos.

3.2. Przed rozpoczęciem egzaminu zdający zostaną o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim o:
1) zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi,
2) obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej
po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym,
3) niedotykaniu dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką. Chusteczka powinna być natychmiast po użyciu wyrzucona do kosza, a ręce zdezynfekowane. Aby ograniczyć poruszanie się po sali, przygotujemy dla Was na ławkach płyny dezynfekujące i zamykane woreczki, po użyciu chusteczki wrzucacie ją do woreczka, który zamykacie, a ręce dezynfekujecie płynem.
4) konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających
po zakończonym egzaminie.

3.3. Podczas oczekiwania i po zakończeniu egzaminu musicie mieć założone maseczki i zachowujcie między sobą odpowiedni dystans. Wrażeniami po egzaminie podzielcie się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikajcie spotkań w grupie.


3.4 Zdający potwierdzają swoją obecność
na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.

3.5 Numer stolika jest losowany przez przewodniczącego lub członka zespołu nadzorującego w obecności zdającego przy zachowaniu odległości co najmniej 1,5 m.

3.6 Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

4. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u zdającego.


4. 1 Jeżeli zdający przejawia niepokojące objawy choroby, przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego informuje o tym przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, który zapewnia odizolowanie zdającego lub innej osoby przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób. W przypadku zdających pełnoletnich informuje właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zdającego – także pogotowie ratunkowe.
W przypadku gdy stan zdrowia nie wymaga interwencji zespołu ratownictwa medycznego, zdający powinien udać się do domu transportem indywidualnym, pozostać w domu i skorzystać z teleporady medycznej.

4. 2. Zaleca się śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego (www.gis.gov.pl) oraz Ministra Zdrowia (www.gov.pl/web/koronawirus),
a także obowiązujących przepisów prawa.
Posted by: dyrekcja  ::   ::  Wersja do druku
INFORMACJA DLA MATURZYSTÓW
środa 03 czerwiec 2020 - 09:31:27
Maturzyści powinni być w szkole o 8.15 w dniu matur tj. 8, 9, 10 czerwca .
Przypominamy o: dowodach osobistych, czarnych długopisach, kalkulatorach , własnych napojach- butelkowanych, kanapkach.
Maturzyści poprawiający wyniki maturalne powinni mieć ze sobą świadectwo ukończenia liceum.
Posted by: dyrekcja  ::   ::  Wersja do druku
Procedury konsultacji obowiązujące w III PLO
niedziela 31 maj 2020 - 15:33:06
Konsultacje na terenie szkoły dla uczniów kl. I- II będą możliwe do zorganizowania od 1 czerwca 2020 r.
Konsultacje są dobrowolne i ich organizacja zależeć będzie od sytuacji epidemiologicznej, potrzeb uczniów i możliwości szkoły.
Pełnoletni uczeń lub opiekun ucznia niepełnoletniego zgłasza chęć uczestnictwa w konsultacjach nauczycielowi przedmiotu, psychologowi szkolnemu lub dyrektorowi szkoły. Celem konsultacji może być próba poprawienia oceny lub wytłumaczenie tych zagadnień, których nie można wyjaśnić w czasie konsultacji on- line lub telefonicznych. Brak zgłoszenia oznacza rezygnację z takiej formy.
Przed ustaleniem formy konsultacji uczeń przedstawia nauczycielowi
( najpóźniej na dwa dni przed planowanym spotkaniem) prace, które był zobowiązany wykonać w czasie trwania nauczania zdalnego, a dotychczas tego nie zrobił. Powinien również sprecyzować zagadnienia, których opanowanie sprawia mu trudności.

W konsultacja mogą brać udział tylko nauczyciele i uczniowie, którzy są zdrowi, nie mają objawów zakażenia ( kasze, katar, podwyższona temperatura), nie choruje nikt w ich rodzinie, rodzina nie jest objęta kwarantanną lub izolacją.

Nauczyciele będą udzielali konsultacji niezależnie od prowadzonych zająć on- line.
Uczeń jest zobowiązany przyjść do szkoły o ściśle określonej godzinie. Wchodząc do szkoły musi mieć założoną maseczkę zakrywającą usta i nos lub przyłbicę, jeśli nie może korzystać z maseczki.
Osoby przychodzące do szkoły nie powinny mieć biżuterii na rękach (pierścionków, zegarków, bransoletek) ponieważ utrudnia to prawidłowa dezynfekcję rak.

Wszyscy wchodzący do szkoły mają bezwzględny obowiązek dezynfekować ręce. Przy wejściu będzie mierzona temperatura przy zastosowaniu termometru bezdotykowego.

Po wejściu, uczeń udaje się bezpośrednio do wyznaczonej sali. Szatnia będzie nieczynna, ubranie zewnętrzne należy zabrać ze sobą.
Nauczyciel powinien oczekiwać ucznia.

Drzwi do sali powinny być otwarte przez cały czas trwania w niej zajęć.
Jeśli warunki pogodowe na to pozwalają okna powinny być otwarte. W przypadku niesprzyjającej aury sala musi być wietrzona co godzinę.

Po zakończeniu zajęć sala, korytarz, toalety są dezynfekowane.

Przed rozpoczęciem zajęć, także w ich trakcie (jeśli zajdzie taka potrzeba) należy wymyć ręce zgodnie z zaleceniami, które znajdują się w toaletach. Toalety są wyposażone w płyny dezynfekujące, które należy stosować zgodnie z instrukcją.

Podczas zajęć powinna być zachowana odległość między uczestnikami wynosząca co najmniej 2 m.
Zaleca się stosowanie ochrony na nos i usta i rękawiczek ochronnych.
Podczas kaszlu, kichania należy zakrywać usta, nos zgiętym łokciem lub używać chusteczki higienicznej, którą po użyciu należy natychmiast wyrzucić do zamykanego pojemnika, a ręce umyć i zdezynfekować.

Podczas zajęć nie wolno korzystać z telefonów komórkowych.

Uczeń musi posiadać własne podręczniki, zeszyt, przybory szkolne.

Od razu po zakończonych konsultacjach uczeń opuszcza budynek szkoły, przy wyjściu dezynfekując ręce.

W przypadku wystąpienia objawów wskazujących na zakażenie uczeń zostaje odizolowany w specjalnie przeznaczonym do tego pomieszczeniu. Dyrektor szkoły powiadamia opiekunów prawnych ucznia i stację sanitarno- epidemiologiczną. Dalsze postępowanie zależeć będzie od zaleceń inspektoratu sanitarnego.
Posted by: dyrekcja  ::   ::  Wersja do druku
Idź do strony       >>